Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.
Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija
Personas datu pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nordic Homes” (turpmāk – Nordic Homes), Reģ. Nr.: 40103336329, Celtnieku iela 36, Āne, Cenu pagasts, Jelgavas novads, LV-3043, tālruņi: +371 6666 3041, +371 2619 0613, e-pasts: info@nordichomes.lv, mājaslapa: www.nordichomes.lv.
Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: edvins.vilkins@nordichomes.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Nordic Homes juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šeit noteikto kārtību.
Vispārīga informācija
1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – Nordic Homes klientu, sadarbības partneru vai to darbinieku, darba vietas kandidātu – vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas/deklarētā adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, ienākumu apjoms, saņemtie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku personu.
2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
2.1. fiziskajām personām – klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod Nordic Homes jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
2.2. Nordic Homes biroja/rūpnīcas un citu telpu/vietu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
2.3. Nordic Homes uzturēto interneta mājaslapas apmeklētājiem (turpmāk – Klienti).
3. Personu datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
Personas datu apstrādes nolūki
5. Nordic Homes apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
5.1. Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
5.1.1. klienta identificēšanai;
5.1.2. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
5.1.3. preču piegādei un garantijas pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
5.1.4. pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
5.1.5. garantijas saistību izpildei;
5.1.6. preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
5.1.7. pakalpojuma lietošanas veicināšanai;
5.1.8. pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
5.1.9. klientu apkalpošanai;
5.1.10. iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
5.1.11. klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
5.1.12. norēķinu administrēšanai;
5.1.13. parādu atgūšanai un piedziņai; mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
5.2. Biznesa plānošanai un analītikai:
5.2.1. statistikai un biznesa analīzei;
5.2.2. plānošanai un uzskaitei;
5.2.3. efektivitātes mērīšanai;
5.2.4. datu kvalitātes nodrošināšanai;
5.2.5. tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
5.2.6. atskaišu sagatavošanai;
5.2.7. klientu aptauju veikšanai;
5.2.8. riska vadības aktivitāšu ietvaros.
5.3. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
5.4. Nordic Homes īpašuma un personu drošībai, zādzību un krāpniecisku darbību novēršanai Nordic Homes birojā un rūpnīcā, noziedzīga nodarījuma fiksēšanai, iespējamo likumpārkāpēju identificēšanai videonovērošanas ietvaros. Videonovērošanas ietvaros dati tiek glabāti līdz 30 dienām. Pēc šī termiņa beigām Nordic Homes nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības.
5.5. Citos iepriekš nepieminētos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Nordic Homes.
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
6. Nordic Homes apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
6.1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
6.2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Nordic Homes saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
6.3. saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
6.4. likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no Nordic Homes un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Nordic Homes leģitīmās (likumīgās) intereses.
7. Nordic Homes likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
7.1. veikt komercdarbību;
7.2. piedāvāt pakalpojumus un preces;
7.3. pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
7.4. nodrošināt līguma saistību izpildi;
7.5. novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
7.6. saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot un interneta mājaslapā;
7.7. analizēt Nordic Homes mājaslapas lietojuma darbību, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus;
7.8. izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
7.9. reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
7.10. nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
7.11. novērst krāpniecību;
7.12. nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
7.13. nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
7.14. pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;
7.15. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
7.16. administrēt maksājumus;
7.17. administrēt neveiktus maksājumus;
7.18. vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
7.19. informēt sabiedrību par savu darbību.
Personas datu apstrāde
8. Nordic Homes apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Nordic Homes saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
9. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Nordic Homes var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, preču piegādes darbu veikšanu, garantijas servisa darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja, izpildot šos uzdevumus, Nordic Homes sadarbības partneri apstrādā Nordic Homes rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par Nordic Homes datu apstrādes apstrādātājiem un Nordic Homes ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
10. Sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Nordic Homes prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Nordic Homes uzdevumā.
Personas datu aizsardzība
11. Nordic Homes aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Nordic Homes saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā, izmantojot šādus drošības pasākumus:
11.1. Datu pseidonimizēšanu;
11.2. Ugunsmūri;
11.3. Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
11.4. Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
Personas datu saņēmēju kategorijas
12. Nordic Homes neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
12.1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai garantijas servisa pakalpojuma ietvaros);
12.2. saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
12.3. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
12.4. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Nordic Homes likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Nordic Homes likumīgās intereses.
Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem
13. Nordic Homes personu datiem nevar piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.
Personas datu glabāšanas ilgums
14. Nordic Homes glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
14.1. tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums, tajā skaitā garantijas termiņa periodā;
14.2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Nordic Homes vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus, vai celt vai vest prasību tiesā);
14.3. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
14.4. kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
15. Kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.
Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības
16. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.
17. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Nordic Homes piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Nordic Homes veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Nordic Homes likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Nordic Homes pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
18. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
18.1. rakstveida formā klātienē Nordic Homes juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
18.2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Nordic Homes vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus, vai celt vai vest prasību tiesā);
18.3. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
19. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Nordic Homes pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
20. Nordic Homes atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
21. Nordic Homes nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.
Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
22. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot Nordic Homes mājaslapā (piemēram, lojalitātes programmas un jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), vai klātienē Nordic Homes juridiskajā adresē vai citā vietā ārpus juridiskās adreses.
23. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, vai nosūtot attiecīgu paziņojumu uz info@nordichomes.lv un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.
24. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
25. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem.
Saziņa ar Klientu
26. Nordic Homes veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).
27. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Nordic Homes veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preces piegādes, pakalpojuma sniegšanas vai garantijas veikšanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).
Komerciāli paziņojumi
28. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Nordic Homes un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) Nordic Homes veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
29. Klients piekrišanu Nordic Homes un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Nordic Homes mājaslapā (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).
30. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
30.1. nosūtot e-pastu uz adresi info@nordichomes.lv;
30.2. klātienē Nordic Homes juridiskajā adresē;
30.3. izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.
31. Nordic Homes pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums atsaukt piekrišanu komerciāliem paziņojumiem.
Citi noteikumi
32. Nordic Homes mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Nordic Homes nenes atbildību.
33. Nordic Homes ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju, ievietojot Nordic Homes mājaslapā.