Trauksmes celšana

Ar 2019.gada 1. maiju stājas spēkā Trauksmes celšanas likums, kura mērķis ir Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

Ikviens var celt trauksmi, izmantojot vienu no šādiem trauksmes celšanas mehānismiem:

  • iekšējo (Nordic Homes trauksmes celšanas sistēmu)

  • vēršanos kompetentā institūcijā

  • ārējo (trauksmes cēlēju kontaktpunkta (Valsts kanceleja) vai biedrības vai nodibinājuma, tostarp arodbiedrības vai to apvienības, starpniecību).

Trauksmi var celt, arī sniedzot informāciju publiski, ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams izmantot trauksmes celšanas mehānismus vai trauksmes cēlēja ziņojumā norādītais pārkāpums ilgstoši bez objektīva iemesla netiek novērsts. Par objektīvu iemeslu nav uzskatāma personas iesnieguma neatzīšana par trauksmes cēlēja ziņojumu un neizskatīšana pēc būtības. Ja trauksme tiek celta publiski, netiek sniegta informācija, kas satur normatīvajos aktos noteiktas neizpaužamas ziņas, un tiek ievērotas vispārējās datu aizsardzības prasības.

SIA “Nordic Homes” ir izstrādājusi iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, kas pieejama šeit.

Trauksmes cēlējs var vērsties Nordic Homes (to var darīt arī anonīmi):

  • nododot ziņojumu Nordic Homes galvenajai grāmatvedei personīgi;

  • sūtot vēstuli, kas adresēta Nordic Homes galvenajai grāmatvedei, norādot, ka tā satur ierobežotas pieejamības informāciju (pastkastīte atrodas Nordic Homes biroja ēkas pirmajā stāvā);

  • sūtot e-pastu – nataliia.rinkmane@nordichomes.lv.

Ja Trauksmes cēlēja ziņojums ir saistīts ar Nordic Homes nozīmēto personu ziņojuma izskatīšanai (Nordic Homes galveno grāmatvedi), Trauksmes cēlēja ziņojums ir adresējams Nordic Homes biroja administratorei, kura pārņem Nordic Homes galvenās grāmatvedes pienākumus, kas saistīti ar ziņojuma izskatīšanu (personīgi, sūtot vēstuli vai e-pastu uz baiba.jankova@nordichomes.lv).

Sniedzot ziņojumu, vēlams ir aizpildīt Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu.